KURUMSAL

KVKKKVKK

ORAN DAĞITIM MOBİLYA İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Oran Dağıtım Mob. İnş. İth. Ve İhr. San. Tic. A.Ş.(“ORAN DAĞITIM A.Ş.”), yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

      I.        Veri Sorumlusu

Oran Dağıtım Mob. İnş. İth. Ve İhr. San. Tic. A.Ş. 

Mersis No

:

0645028198700022

İnternet Adresi

:

 http://www.orandagitim.com.tr

Telefon Numarası

:

0312 351 7711

E-Posta

:

muhasebe@orandagitim.com.tr

Adres

:

İnönü Mahallesi 1732 Sokak No:1/1-A İstanbul Yolu  Batıkent Yenimahalle/ANKARA, Türkiye

 

     II.        Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ORAN DAĞITIM A.Ş.tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş. ‘nin taraf olduğu sözleşmelerin ORAN DAĞITIM A.Ş.tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, ORAN DAĞITIM A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışanların, misafirlerin ve ORAN DAĞITIM A.Ş.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve ORAN DAĞITIM A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.
   

    III.        Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • ORAN DAĞITIM A.Ş.bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla şirketimiz ve iş ortaklarımıza, bayilere ve tedarikçileimize,
 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine
 • size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza,  bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   IV.        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ORAN DAĞITIM A.Ş.veya ORAN DAĞITIM A.Ş.adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda ORAN DAĞITIM A.Ş.hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

     V.        İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

ORAN DAĞITIM A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin ORAN DAĞITIM A.Ş.’nin, İnönü Mahallesi 1732 Sokak No:1/1-A İstanbul Yolu Batıkent Yenimahalle/ANKARA, Türkiye adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. 

Kayıtlı mail adresi             : muhasebe@orandagitim.com.tr

Posta Adresi                      : İnönü Mahallesi 1732 Sokak No:1/1-A İstanbul Yolu  Batıkent Yenimahalle/ANKARA, Türkiye

Açık Rıza veya Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak veya web sitesi, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

Sayın ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız;

ORAN DAĞITIM MOBİLYA İNŞ. İTH.  VE İHR. SAN. TİC. A.Ş. yerleşkesi içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında aydınlatma metni aşağıdaki gibidir;

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ORAN DAĞITIM MOBİLYA İNŞ. İTH.  VE İHR. SAN. TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz içerisindeki giriş kapısı, yemekhane, koridor, muhasebe, ofis ve tüm hizmet alanlarında bulunan toplam 12 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, şirket yerleşkesi güvenliği ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve bu kayıt işlemi idari birim tarafından denetlenmektedir.

Bahsi geçen kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğe” göre ORAN DAĞITIM MOBİLYA İNŞ. İTH.  VE İHR. SAN. TİC. A.Ş.‘ye ait Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 362/1 Yenimahalle ANKARA adresine veya elektronik posta aracılığı ile www.orandagitim.com.tr adresine iletebilirsiniz.